Aprobaty i rekomendacje techniczne

Aprobaty techniczne

tel. 012 6370933 wew. 212, e-mail: certyfikacja@coch.pl

Zakres działalności aprobacyjnej:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH posiada upoważnienie do wydawania aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych w odniesieniu do elementów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz. U. z 2004 r.nr 249, poz. 2497 wraz z późniejszymi zmianami).

SCHEMAT PROCEDURY APROBACYJNEJ

(ETAP WSTĘPNY)

  1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE APROBATY TECHNICZNEJ
  2. REJESTRACJA I WERYFIKACJA WNIOSKU
  3. UMOWA

(ETAP I)

  1. WSTĘPNA OCENA WNIOSKU
  2. STANOWISKO JEDNOSTKI APROBUJĄCEJ
  3. DODATKOWE BADANIA, ANALIZY (w razie potrzeby)

(ETAP II)

  1. OCENA TECHNICZNA I OCENA PRZYDATNOŚCI WYROBU DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
  2. WIZJA LOKALNA (w razie potrzeby)
  3. WYDANIE LUB ODMOWA WYDANIA APROBATY TECHNICZNEJ

WYKAZ WYDANYCH APROBAT TECHNICZNYCH

· 1999 – 2008

Rekomendacje techniczne

Rekomendacja techniczna jest dokumentem dobrowolnym wydawanym dla wyrobów, dla których nie ma zastosowania Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami).

Rekomendacja techniczna jest dokumentem zawierającym własności techniczne i właściwości użytkowe wyrobu oraz wymagany ich poziom, potwierdzającym możliwość spełnienia przez obiekt budowlany, w którym zastosowano wyrób, wymagań podstawowych określonych w Ustawie z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, wraz z późniejszymi zmianami).

Podstawą wydania rekomendacji przez COCH jest ocena dokonywana według zasad stosowanych w procesie aprobacyjnym dla wyrobów budowlanych.

FORMULARZE

Wniosek o wydanie aprobaty technicznej POBIERZ