ATP

 • English
 • Polski
 • rosyjski
 • czeski
 • słowacki
 • rumuński
 • litewski
 • ukraiński

TP TEST STATION

Testing of refrigeration units and insulated bodies

for perishable foodstuffs transport

We are glad to offer you our services for ATP testing and issuing ATP (FNA, FRC, GDP) certificates for refrigerated vehicles and semi-trailers (TIR).

We conduct periodical inspections of insulated bodies for the purpose of the extension of ATP (FRC, FNA, GDP) certificate validity period. Testing is primarily carried out at the centre’s main facility in Krakow.

Range of testing:

 • Mechanically refrigerated TIR semi-trailers
 • Mechanically refrigerated vehicles
 • Mechanically refrigerated trailers
 • Refrigerated vehicles
 • Cooling units for use in refrigerated carriage

Contact :
mgr inż Bogdan Szczepański
phone: +48 503 021 131
or +48 667 600 635

 

ATP is the agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage. We are an authorized ATP test station, we carry out tests and certify equipment in accordance with the requirements of the ATP Agreement. Our experts are specialized in testing of special equipment to be used for food carriage.  Below you can find an overview of our tests, inspections and services:

 

 • Determination of the overall coefficient of heat transfer of insulated bodies (semi-trailers, trailers, trucks, vans, tanks)
 • Determination of the effective refrigerating capacity of a refrigeration unit
 • Determination of the efficiency of cooling appliances of refrigerated equipment (with eutectic plates, using ice or dry ice or liquefied gases)
 • Determination of the efficiency of cooling appliances of mechanically refrigerated equipment
 • Determination of the efficiency of heating appliances of heated equipment by an approved testing
 • Expert field check of the insulating capacity of equipment and the efficiency of cooling / heating appliances of mechanically refrigerated / heated equipment in service
 • Determination of temperature distribution (temperature mapping) inside of transport equipment (food carriage – cold chain, GDP Good Distribution Practices)
 • Thermography
 • Technical support and advice

 

Benefits

ATP testing at Refrigeration Centre “COCH” are performed under accreditation for the Polish System of Testing Laboratories according to the standard PN-EN 17025 (accreditation No. AB 308 by the Polish Centre for Accreditation) and licensed by International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA mark).

 

 

ATP testing performed at Refrigeration R&D Centre is under accreditation for the Polish system of testing laboratories (accreditation No. AB 308 by the Polish Centre for Accreditation) and licensed with the use of an international ILAC MRA mark on the mutual recognition of testing results issued by accredited laboratories worldwide.

Our laboratory keeps an electronic list of ATP certificates issued, available on the Internet website www.coch.pl

Contact details:
tel. +4812 6370933 ext. 160
mob. +48 667 600 635, +48 503 021 131
e-mail: laboratorium@coch.pl

Polska Stacja badań ATP przy Centralnym Ośrodku Chłodnictwa “COCH” w Krakowie Sp. z o.o. Część badań ATP objęta jest akredytacją PCA.

Polska Stacja badań ATP przy Centralnym Ośrodku Chłodnictwa “COCH” w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w dziedzinie przeprowadzania testów ATP oraz wydawania certyfikatów ATP (FNA, FRC) dla samochodów i naczep chłodniczych (TIR).
Dokonujemy okresowych kontroli nadwozi izotermicznych w celu przedłużenia okresu ważności certyfikatu ATP (FRC, FNA). Testy przeprowadzane są w siedzibie COCH w Krakowie. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań przez pracowników COCH w Miedzyrzecu Podlaskim na terenie firmy “Coolmar” lub bezpośrednio w siedzibie Klienta.
 
Do stacji Badań ATP można wjechać:
Bramą nr 2 od ul. Lea 116 
lub
Bramą nr 3 od ul. Armii Krajowej (wjazd przez stację Statoil)
Laboratorium COCH prowadzi elektroniczny wykaz wydanych certyfikatów ATP
zobacz wykaz certyfikatów >>

Szczegóły dotyczące przeprowadzania badań ATP (FRC, FNA):

tel.  +48 12 637 08 57
fax. +48 12 637 37 24

mob. +48 503 021 131 – mgr inż. Bogdan Szczepański
mob. +48 509 446 740 – mgr inż. Karol Kolarski

mob. +48 502 334 462 – mgr inż. Mateusz Głąb
mob. +48 502 218 733 – technik Wiesław Głogowski

e-mail: laboratorium@coch.pl

Zakres badanych obiektów zgodnie z Umową ATP:

 1. Naczepy chłodnie TIR
 2. Samochody chłodnie
 3. Przyczepy chłodnicze
 4. Nadwozia izotermiczne
 5. Kontenery izotermiczne
 6. Samochody lodownie
 7. Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym

Rodzaje usług:

Wykonywane w COCH poniższe badania ATP objęte są akredytacją do polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań, wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.
W ramach akredytacji PCA wykonujemy:
 • przeglądy będące podstawą do uzyskania certyfikacji ATP
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła “k” dla nowych środków transportu chłodniczego jak i będących w eksploatacji będących podstawą do uzyskania certyfikacji ATP
 • wykonujemy pełne badania środków transportu chłodzonych mechanicznie (naczepa chłodnia, samochód chłodnia, przyczepa chłodnia, itp.) i chłodzonych niemechanicznie (samochód-lodownia).
 • badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła “k” dla cystern do przewozu płynnych artykułów żywnościowych
                                   

Inne badania (nie objęte akredytacją PCA):

 • pomiary skuteczności działania urządzeń cieplnych środków transportu   chłodniczego
 • na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość badania kamerą termowizyjną.
 • kontrole szczelności instalacji chłodniczej agregatu, wraz z wydaniem zaświadczenia
 • sprawdzanie wskazań termografów wraz z wydaniem zaświadczenia
 • montaż i sprzedaż termografów

Przydatne linki i artykuły:

Aktualności:

 • Szkolenia z obsługi agregatów chłodniczych dla kierowców środków transportu chłodniczego
 • Nowa usługa: Kontrola szczelności instalacji chłodniczej agregatu, wraz z wydaniem zaświadczenia
 • Nowa usługa: Sprawdzanie wskazań termografów wraz z wydaniem zaświadczenia
Mapa dojazdu zobacz >>

Польских научно-исследовательской станции в Центральном институте СПС Холодильное COCH в Кракове. Z О. О.

Польская станция тестирования АТР
При ООО «Центр хладотехники «СОСН» г.Краков

Приглашаем к сотрудничеству в области проведения тестов АТР и выдачи сертификатов АТР (FNA, FRC) для автомобилей и полуприцепов-рефрижераторов (TIR).

Для получения более подробной информации приглашаем на наш сайт www.coch.pl

Мы производим периодический осмотр изотермических кузовов с целью продления срока действия сертификата АТР (FRC, FNA). Как правило, тестирование проводится по месту нахождения компании «СОСН» в Кракове. Существует также возможность проведения тестирования сотрудниками «СОСН» в г.Мендзыжече Подляске на территории фирмы «Coolmar Marek Sergiel» или, по договорённости, на предприятии клиента.

Объекты тестирования:

 • Полуприцепы-рефрижераторы TIR
 • Автомобили-рефрижераторы
 • Прицепы-рефрижераторы
 • Автомобили-ледники
 • Холодильные агрегаты для использования на холодильных транспортных средствах

Контакт:
+48 503 021 131
+48 509 446 740

Мы осуществляем:

Кроме вышеупомянутых осмотров на продление срока действия сертификатов АТР лаборатория «СОСН» в Кракове также осуществляет:

 • измерения коэффициента теплоотдачи «k» как новых, так и уже эксплуатируемых холодильных транспортных средств с целью получения сертификатов АТР
 • комплексное тестирование транспортных средств с механическими (полуприцеп-рефрижератор, автомобиль-рефрижератор, прицеп-рефрижератор и т.п.) и немеханическими (автомобиль-ледник) системами охлаждения
 • измерения эффективности работы тепловых устройств холодильных транспортных средств
 • измерения полезной холодопроизводительности агрегатов
 • измерения коэффициента теплоотдачи «k» цистерн, предназначенных для перевозки жидких пищевых продуктов – по специальному заказу клиента существует возможность исследования инфракрасной камерой

Тестирование АТР, проводимое лабораторией «СОСН», получило аккредитацию польской системы исследовательских лабораторий (аккредитация Польского центра аккредитаций №АВ308), а также лицензию на использование международного знака ILAC MRA о взаимном признании отчётов о тестировании, выдаваемом аккредитованными лабораториями по всему миру.

Лаборатория «СОСН» ведёт электронный реестр выданных сертификатов АТР, который доступен на сайте www.coch.pl

Контакт:
тeл. +4812 6370933, внутр. 160
мoб. +48 509 446 740, +48 503 021 131
e-mail: laboratorium@coch.pl

Mapa dojazdu zobacz >>

Polský výzkumná stanice na Ústředním ústavu chladírenského ATP Coch v Krakově. z o. o.

Polská zkušebna ATP
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH (Ústřední středisko chladírenství) v Krakowie Sp. z o.o. (spol. s r.o.)

Zve ke spolupráci v oblasti provádění ATP testů a vydávání ATP certifikátů (FNA, FRC) pro automobily a chladírenské návěsy (TIR). Pro další informace navštivte naše webové stránky: www.coch.pl

Provádíme pravidelné kontroly izotermických karoserií za účelem prodloužení doby platnosti certifikátu ATP (FRC, FNA). Testy se provádějí v sídle COCH v Krakovu. Existuje také možnost provést zkoušky zaměstnanci COCH v lokalitě Międzyrzecze Podlaskie, v areálu firmy “Coolmar Marek Sergiel”, nebo po dohodě přímo v sídle zákazníka.

Druhy prováděných zkoušek:

 • Chladírenské návěsy TIR
 • Chladírenské nákladní automobily
 • Chladírenské přívěsy
 • Mrazící nákladní vozidla
 • Mrazící zařízení k použití v chladírenské dopravě

Kontakt:
+48 503 021 131

Provádíme

Kromě výše uvedených prohlídek za účelem prodloužení platnosti certifikátů ATP, provádí zkušebna COCH v Krakově také:

 • měření globálního součinitele průniku tepla „k“ pro nové přepravní prostředky i pro již provozované přepravní prostředky za účelem získání certifikátů ATP
 • kompletní zkoušky mechanicky chlazených přepravních prostředků (chladící návěs, chladící auto, chladící přívěs a pod.) a chlazených nemechanicky (mrazící automobil)
 • měření účinnosti chladícího zařízení chladírenských přepravních prostředků
 • zkoušky účinného chladícího výkonu zařízení
 • měření globálního součinitele průniku tepla „k“ pro cisterny určené k přepravě tekutých potravinářských výrobků – na přání zákazníka máme možnost provádět zkoušku s použitím termovizní kamery.

Na zkoušky ATP prováděné v COCH se vztahuje akreditace v souladu s polským systémem zkušebních laboratoři (akreditace Polského akreditačního centra č. AB 308) a licence na používání mezinárodní značky ILAC MRA, pro vzájemné uznávání zkušebních zpráv vydávaných akreditovanými zkušebnami na celém světě.

Zkušebna COCH vede digitální soupis vydaných certifikátů ATP, který je přístupný na webu www.coch.pl

Kontakt:
tel. +4812 6370933 ext. 160
mob. +48509 446740
e-mail: laboratorium@coch.pl

Mapa dojazdu zobacz >>

Poľský výskumná stanica na Ústrednom ústave chladiarenského ATP Coche v Krakove. z o. o.

Poľská výskumná stanica ATP
Chladiarenského strediska COCH v Krakove, spoločnosť s ručením obmedzeným

Ponuka spolupráce v oblasti testovania a vydávania certifikátov ATP (FNA, FRC) pre chladiarenské automobily a návesy (TIR).

Pre viac informácií navštívte naše stránky www.coch.pl.

Robíme pravidelné kontroly izotermických návesov za účelom predĺženia doby platnosti certifikátu ATP (FRC, FNA). Testy sú obyčajne vykonávané v priestoroch COCH v Krakove. Testy však môžu vykonávať aj zamestnanci COCH v meste Międzyrzec Podlaski v areáli spoločnosti „Coolmar Marek Sergiel“ alebo podľa dohody priamo u zákazníka.

Typy vykonávaných testov:

 • chladiarenské návesy TIR
 • chladené automobily
 • chladiarenské prívesy
 • zmrzlinárske automobily
 • chladiace jednotky pre použitie v chladiarenskej doprave

Kontakt:
+48 503 021 131

Zabezpečujeme:

Okrem vyššie uvedených testov zameraných na predĺženie platnosti certifikátu ATP v laboratóriu COCH v Krakove vykonávame aj:

 • meranie globálneho súčiniteľu prestupu tepla „k“ pre nové dopravné chladiarenské prostriedky, ako aj používané pre získanie certifikátu ATP;
 • vykonávame úplné kontroly mechanicky chladených (chladiarenský náves, chladiarenský voz, chladiarenský príves, atď.) a nemechanicky chladených (zmrzlinársky automobil) dopravných prostriedkov;
 • meranie účinnosti tepelných zariadení chladiarenských dopravných prostriedkov;
 • skúšky užitočnej kapacity chladiacej jednotky;
 • meranie globálneho súčiniteľu prestupu tepla „k“ pre tankery na prepravu tekutých potravín – na zvláštne prianie zákazníka je možné vykonávať skúšky termovíznou kamerou.

Skúšky ATP vykonávané v COCH podliehajú poľskému systému akreditácie skúšobných laboratórií (akreditácia Poľského centra pre akreditáciu č. AB 308) a licencii na použitie medzinárodného označenia ILAC MRA o vzájomnom uznávaní skúšobných protokolov vydaných akreditovanými laboratóriami na celom svete.

Laboratórium COCH vedie elektronický zoznam vydaných certifikátov ATP, k dispozícii na internetových stránkach www.coch.pl

Kontakt:
tel. +4812 6370933 klapka 160
mob. +48509 446740
e-mail: laboratorium@coch.pl

Mapa dojazdu zobacz >>

Statia de cercetare poloneză la Institutul Central de ATP refrigerare Coch în Cracovia. z o. o.

Staţia Polonă de Verificări ATP
De pe lângă Oficiul Central pentru Tehnici Frigorifice COCH din Cracovia (Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.)

Vă invităm la colaborare în domeniul executării testelor ATP şi a emiterii certificatelor ATP, (FNA, FRC) pentru autotractoarele şi semi-remorcile frigorifice (TIR).

Pentru a obţine mai multe informaţii vă invităm să vizitaţi pagina noastră de Internet: www.coch.pl

Executăm verificări periodice ale semi-remorcilor frigorifice pentru a prelungi perioada de valabilitate a certificatului ATP, (FNA, FRC). Testele sunt efectuate în principiu la sediul COCH din Cracovia. De asemenea există posibilitatea ca verificările să fie efectuate de către angajaţii COCH din localitatea Międzyrzec Podlaski la sediul companiei „Coolmar Marek Sergiel” sau chiar şi la sediul clientului, după stabilirea în prealabil.

Tipurile de verificări efectuate:

 • Semi-remorci frigorifice TIR
 • Auto-camioane frigorifice
 • Remorci frigorifice
 • Auto-camioane frigorifice cu răcire cu gheaţă
 • Agregate frigorifice utilizate în transportul frigorific.

Contact :
+48 503 021 131

Executăm:

În afara verificărilor pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor ATP descrise mai sus, în Laboratorul COCH din Cracovia vă oferim, de asemenea:

 • măsurarea coeficientului global de transfer termic „k” pentru mijloacele noi de transport precum şi pentru cele deja exploatate, în scopul obţinerii certificatelor ATP
 • executarea completă a verificărilor mijlocului de transport cu răcire mecanică (semi-remorcă frigorifică, auto-camion frigorific, remorcă frigorifică, ş.a.m.d.) şi cu răcire nemecanică (auto-camioane frigorifice cu răcire cu gheaţă)
 • verificarea eficienţei de funcţionare a echipamentelor de răcire din mijloacele de transport frigorific
 • verificarea eficienţei utilizabile a agregatului frigorific
 • măsurarea coeficientului global de transfer termic „k” pentru cisternele utilizate la transportul produselor alimentare lichide – la cererea expresă a clientului există posibilitatea de efectuare a unei inspecţii cu ajutorul unei camere cu spectru termic.

Verificările ATP efectuate la COCH sunt certificate în sistemul polon de laboratoare de verificare (Acreditarea nr. AB 308 a Centrului Polon de Acreditare) şi prin licenţa de utilizare a simbolului internaţional ILAC MRA, referitor la recunoaşterea reciprocă a rapoartelor verificărilor efectuate de către laboratoarele acreditate în întreaga lume.

Laboratorul COCH ţine evidenţa electronică a certificatelor ATP emise, acestea fiind disponibile pe pagina de Internet: www.coch.pl

Contact details:
tel. +4812 6370933 ext. 160
mob. +48509 446740
e-mail: laboratorium@coch.pl

Mapa dojazdu zobacz >>

Lenkijos mokslinių tyrimų stotyje Centrinis institutas ATP Šaldymo COCH Krokuvoje. z o. o.

Lenkijos ATP bandymų stotis
Prie COCH Šaldymo inžinerijos centro (Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.), Krokuva

Kviečia bendradarbiauti, atliekant ATP bandymus bei išduodant ATP (FNA, FRC) sertifikatus automobiliams bei šaldymo puspriekabėms (TIR).

Daugiau informacijos prašome ieškoti mūsų interneto puslapyje www.coch.pl

Atliekame izoterminių kėbulų periodines patikras, reikalingas ATP (FRC, FNA) sertifikato galiojimui pratęsti. Dauguma bandymų yra atliekama COCH būstinėje, kuri įsikūrusi Krokuvoje. Tačiau COCH darbuotojai taip pat gali atlikti bandymus ir Międzyrzec Podlaski mieste, firmos „Coolmar Marek Siergiel“ teritorijoje, arba pagal susitarimą – kliento buveinėje.

Atliekami bandymai:

 • Puspriekabės-šaldytuvai TIR
 • Automobiliai-šaldytuvai
 • Šaldymo priekabos
 • Automobiliniai refrižeratoriai
 • Šaldymo agregatai, naudojami šaldymo transporto priemonėse

Kontaktai:
+48 503 021 131

Atliekame:

Be apžiūrų, skirtų pratęsti aukščiau minėtus ATP sertifikatus, Krokuvoje esančioje COCH laboratorijoje taip pat atliekame:

 • tiek naujų, tiek jau eksploatuojamų šaldomųjų transporto priemonių šilumos laidumo koeficiento k matavimus, reikalingus ATP sertifikatams gauti
 • mechaniškai šaldomo transporto (puspriekabių-šaldytuvų, automobilių-šaldytuvų, priekabų-šaldytuvų ir pan.) bei ne mechaniškai šaldomo transporto (automobilinių refrižeratorių) visos apimties bandymus
 • šaldomųjų transporto priemonių šildymo įrengimų darbo efektyvumo matavimus
 • agregatų naudingojo šaldymo efektyvumo tyrimus
 • skystųjų maisto produktų pervežimui skirtų cisternų šilumos laidumo koeficiento k matavimus – klientui pageidaujant, yra galimybė atlikti tyrimus termovizine kamera

COCH atliekami ATP bandymai yra akredituoti kaip atitinkantys Lenkijos bandymų laboratorijos keliamus reikalavimus (Lenkijos akreditacijos centro akreditavimo pažymėjimas Nr. AB 308), šiai veiklai yra išduota tarptautinio ILAC MRA ženklo, kuriuo pažymėtos bandymų ataskaitos yra abipusiai pripažįstamos akredituotų laboratorijų visame pasaulyje, naudojimo licencija.

COCH laboratorija pildo elektroninį išduotų ATP sertifikatų registrą, su kuriuo galima susipažinti interneto puslapyje www.coch.pl

Kontaktai:
tel. +4812 6370933 vid. 160
mob. +48509 446740
e-mail: laboratorium@coch.pl

Mapa dojazdu zobacz >>

Польських науково-дослідної станції в Центральному інституті УПС Холодильне COCH в Кракові. Z o. o.

Польська станція тестування АТР
При ТОВ «Центр холодильної техніки «СОСН» м. Краків

Запрошуємо до співпраці в області проведення тестів АТР і видачі сертифікатів АТР (FNA, FRC) для автомобілів і напівпричепів-рефрижераторів (TIR).

Для одержання детальнішої інформації запрошуємо на наш сайт www.coch.pl

Ми проводимо періодичний огляд ізотермічних кузовів з метою продовження терміну дії сертифікату АТР (FRC, FNA). Як правило, тестування проводиться за місцем знаходження компанії «СОСН» в Кракові. Існує також можливість проведення тестування співробітниками «СОСН» в м. Мендзижече Подляське на території фірми «Coolmar Marek Sergiel» або, за домовленістю, на підприємстві клієнта.

Об’єкти тестування:

 • Напівпричепи-рефрижератори TIR
 • Автомобілі-рефрижератори
 • Причепи-рефрижератори
 • Автомобілі-льодовики
 • Холодильні агрегати для використання на холодильних транспортних засобах

Контакт:
+48 503 021 131

Ми здійснюємо:

Окрім вищезазначених оглядів на продовження терміну дії сертифікатів АТР лабораторія «СОСН» в Кракові також здійснює:

 • виміри коефіцієнта тепловіддачі «k» як нових, так і вже експлуатованих холодильних транспортних засобів з метою одержання сертифікатів АТР
 • комплексне тестування транспортних засобів з механічними (напівпричіп-рефрижератор, автомобіль-рефрижератор, причіп-рефрижератор тощо) і немеханічними (автомобіль-льодовик) системами охолоджування
 • виміри ефективності роботи теплових пристроїв холодильних транспортних засобів
 • виміри корисної холодильної продуктивності агрегатів
 • виміри коефіцієнта тепловіддачі «k» цистерн, призначених для перевезення рідких харчових продуктів, – по спеціальному замовленню клієнта існує можливість дослідження інфрачервоною камерою

Тестування АТР, що проводиться лабораторією «СОСН», отримало акредитацію польської системи дослідницьких лабораторій (акредитація Польського центру акредитацій №АВ308), а також ліцензію на використання міжнародного знаку ILAC MRA про взаємне визнання звітів з тестування, що видаються акредитованими лабораторіями по всьому світу.

Лабораторія «СОСН» веде електронний реєстр виданих сертифікатів АТР, доступний на сайті www.coch.pl

Контакт:
тeл. +4812 6370933, внутр. 160
мoб. +48509 446740
e-mail: laboratorium@coch.pl

Mapa dojazdu zobacz >>