Wydawnictwo

Przegląd Dokumentacyjny

Wydawany od 1991 do 2012 roku dwumiesięcznik o charakterze informacyjnym zawierający adnotacje i analizy dokumentacyjne artykułów ukazujących się w czołowych pismach chłodniczych w kraju i na świecie.
Informacja Naukowo-Techniczna
email: biblioteka@coch.pl

 

 

Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo,
Klimatyzacja, Pompy Ciepła  wydawany od 1991 roku dwumiesięcznik o charakterze informacyjnym, zawierając adnotacje i analizy dokumentacyjne artykułów ukazujących się w czołowych pismach chłodniczych w kraju i na świecie. Tematyka Przeglądu pokrywa się z zakresem działalności badawczej Ośrodka i obejmuje wszystkie dziedziny związane z chłodnictwem, a w szczególności:

· Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe
· Urządzenia chłodnicze i ich elementy
· Chłodnie i komory składowe
· Transport chłodniczy
· Technologia przechowalnictwa
· Klimatyzacja i wentylacja
· Pompy ciepła i układy odzysku energii
· Czynniki ziębnicze i smarne
· Materiały konstrukcyjne, izolacyjne i inne
· Technika pomiarowa, laboratoria
· Kriogenika i liofilizacja

Przegląd posiada również rozbudowany dział, zawierający krótkie doniesienia o najnowszych rozwiązaniach technicznych w chłodnictwie oraz o ciekawych zastosowaniach technik innych dziedzin.
Opracowania dokumentacyjne, przedstawiane w języku polskim, pochodzą z następujących czasopism:

· ASHRAE Transactions
· IEA Heat Pump Centre Newsletter
· Die Kälte + Klimatechnik
· Khołodilnaja Tekhnika
· KI Kälte Luft Klimatechnik
· Revue Générale du Froid
· Chłodnictwo
· Chłodnictwo i Klimatyzacja
· Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
· Polski Instalator
· Rynek Instalacyjny
· Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Biuletyn jest archiwizowany w komputerowej bazie danych PDC w systemie mikro CDS
ISIS. Na podstawie jej zasobów sporządzane są tematyczne przeglądy literatury na zadany temat.

Zamówienia na kserokopie artykułów omawianych w Przeglądzie
Dokumentacyjnym można kierować do Ośrodka Informacji Naukowo Technicznej COCH.
W 2013 roku wydawanie Przeglądu Dokumentacyjnego zostało zawieszone.Zobacz wszystkie publikacje