Szkolenia

F-GAZY
EGZAMIN

Egzamin f-gazowy dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Miejsce egzaminu :

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

ul. Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

tel: 12-637-09-33 w. 212

e-mail: certyfikacja@coch.pl;

Cena : Egazmin: 400 zł netto / 492 zł brutto.
Czas trwania : 1 dzień
Terminy kolejnych egzaminów :
12.04.2019
14.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
31.05.2019

W przypadku grup powyżej 5 osób możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu.

EGZAMIN F-GAZOWY

Dział Certyfikacji Personelu COCH uzyskał status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/12/0001/16) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń (tzw. uprawnienia F-gazowe), zgodnie Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017r, poz. 1567).

Przebieg postępowania:

1. Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu

Na formularzu wniosku należy określić (wybrać) jedną z kategorii:

Kategoria I:

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Kategoria II:

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie  zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem  obiegu chłodniczego, oraz

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Kategoria III:

a) odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg  substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji  kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach.

Kategoria IV:

a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2  fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

2. Egzamin

Egzamin pisemny (teoretyczny)
Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań.
Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.

Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.
Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

Jeżeli uczestnik odbywa szkolenie w COCH, egzamin przeprowadza jednostka zewnętrzna – WEiP AGH.

Płatność za EGZAMIN 492 zł brutto należy dokonać na konto:

Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
W tytule przelewu podać:
„WEiP-egzamin”, dane firmy oraz imię i nazwisko uczestnika

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu) przed przystąpieniem do egzaminu.

3. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

REJESTR ZAŚWIADCZEŃ WYDANYCH PRZEZ COCH:

2016

2018

4. Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy)

Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-gazowe) pełni Urząd Dozoru Technicznego.
Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy) może uzyskać osoba, która:
• jest pełnoletnia,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

Certyfikat dla personelu (certyfikat F-gazowy) jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy;
• numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
• adres wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

• dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel.
• dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu.

Wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT.

 

Kontakt dla osób zainteresowanych egzaminem F-gazowym:
Małgorzata Wąs
Tel. 12 / 637 09 33 wew. 212
e-mail: certyfikacja@coch.plZobacz wszystkie szkolenia