Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeAktualnościCertyfikacjaUsługiOpiniowanie jednostek kogeneracji – nowe uprawnienia COCH

Opiniowanie jednostek kogeneracji – nowe uprawnienia COCH

Opiniowanie jednostek kogeneracji - akredytowane usługi dostępne w COCH

Dział Certyfikacji COCH uzyskał akredytację na przeprowadzanie procesów wydawania opinii do wniosków i sprawozdań przedsiębiorstw występujących o wypłatę premii w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Nasz oferta wzbogaciła się o wydawanie opinii:

– PRZY WSTĄPIENIU DO PROGRAMU WSPARCIA:
Wydanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii (do wniosku o dopuszczenie do systemu).

oraz

– OPINII ROCZNEJ:
Wydanie opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym (do sprawozdania rocznego).

kogeneracja statystyki

Kogeneracja jest to wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w jednym procesie technologicznym (tzw. skojarzeniu), uważana jest za jeden ze środków bezpiecznego przekształcenia gospodarki na bardziej przyjazną środowisku. Proces kogeneracji wykorzystywany w elektrociepłownictwie wykorzystuje mniej paliwa niż miałoby to miejsce przy osobnym wytwarzaniu ciepła w ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni. Oczywiście z prostej dedukcji wynika, że istotnym walorem procesu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych oraz większa efektywność energetyczną.

Od początku 2019 roku funkcjonuje w Polsce nowy system wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej z wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadzony został wraz z Ustawią z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. System ten oparty jest o  premie i ceny ustalane przez Ministerstwo Energii.

Wraz z ustawą wprowadzony został wymóg weryfikacyjny informacji, na podstawie których przyznawane są premie kogeneracyjne. Opinie takie mogą zostać sporządzone jedynie przez akredytowane jednostki, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w art. 77 ust. 3 ustawy o z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.). Lista jednostek dostępna jest na stronie Urzędu Regulacji Energetyki oraz  PCA. Nasz Dział Certyfikacji od października tego roku jest jedną z upoważnionych jednostek do przeprowadzania opiniowania.

O usłudze opiniowania można dowiedzieć się więcej na specjalniej podstronie, dostępne w link poniżej:

  • Badanie i ocena
  • Szkolenia i kompetencje
  • Certyfikacja
  • Inspekcja i nadzór
  • Zamów usługę
  • Nowości
  • O nas
  • Kontakt