Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeEU Product Compliance Guidance – CE Marking

EU Product Compliance Guidance – CE Marking

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo klientów jest priorytetem i jako sprzedawca powinieneś zadbać o to, aby dostarczane przez Ciebie produkty były nie tylko bezpieczne, ale również zgodne z odpowiednimi przepisami.

Ta strona zawiera wskazówki dotyczące istniejących wymagań dotyczących produktów oznakowanych CE, które pomogą Ci zrozumieć, jak sprzedawać te produkty zgodnie z przepisami w UE. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do konsultacji z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Twoich produktów.

Co oznaczają dla mnie przepisy dotyczące oznakowania CE?

Znak CE jest znakiem samocertyfikacji umieszczanym na produkcie przez producenta. Znak CE wskazuje, że produkt spełnia normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ponadto prawodawstwo UE wymaga, aby producent produktu oznaczonego znakiem CE wydał deklarację zgodności UE dla wyrobu i sporządził dokumentację techniczną (szczegółowo omówione poniżej).

Nie wszystkie produkty sprzedawane w EOG muszą posiadać oznakowanie CE. Typowe przykłady produktów, które muszą posiadać oznakowanie CE, obejmują zabawki i gry, elektronikę, środki ochrony osobistej, maszyny, wyroby budowlane, urządzenia gazowe, rekreacyjne i osobiste jednostki pływające, zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia pomiarowe.

Pełną listę produktów podlegających oznakowaniu CE, a także informacje na temat kroków, jakie producent musi podjąć w celu umieszczenia znaku CE można znaleźć tutaj:

Co oznaczają dla mnie przepisy dotyczące oznakowania CE?

Należy upewnić się, że produkty, które sprzedajesz, spełniają zasady oznakowania CE. W tym celu zalecamy wykonanie następujących czynności (w razie potrzeby z pomocą swojego radcy prawnego):

 1. Potwierdź, czy sprzedawane produkty wymagają znaku CE.
 2. W przypadku produktów, które wymagają znaku CE, współpracuj z dostawcą, aby upewnić się, że:
  • Producent umieścił na produkcie znak CE i wszystkie inne istotne oznaczenia zgodności (lub, w pewnych okolicznościach, na opakowaniu lub towarzyszącej dokumentacji); oraz
  • Producent wydał ważną deklarację zgodności UE (lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych) i sporządził dodatkową obowiązującą dokumentację zgodności, którą możesz dostarczyć na żądanie.
  • Dla produktu został wyznaczony podmiot odpowiedzialny na terenie UE. Wymóg ten wchodzi w życie w dniu 16 lipca 2021 r. zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku (UE) 2019/1020. Ma on zastosowanie do wszystkich produktów oznaczonych znakiem CE, z wyjątkiem wyrobów medycznych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz niektórych dźwigów i instalacji kolei linowych. Jeśli Twoja marka ma siedzibę w UE, podmiotem odpowiedzialnym jest ta marka. Jeśli Twoja marka ma siedzibę poza granicami UE, marka powinna zapewnić, że istnieje podmiot odpowiedzialny za produkty sprzedawane w UE. 

Co to jest deklaracja zgodności UE (DZ)?

Deklaracja zgodności (DZ) jest dokumentem podpisanym przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela potwierdzającym, że produkt wprowadzony do obrotu spełnia obowiązujące wymagania UE, i jest wymagana dla wszystkich produktów oznakowanych znakiem CE sprzedawanych w UE z nielicznymi wyjątkami. Treść deklaracji zgodności jest zgodna ze wzorami deklaracji określonymi w załączniku III do decyzji 768/2008/WE lub w załącznikach do obowiązującego ustawodawstwa.

Poprzez sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności producent bierze odpowiedzialność za zgodność produktu ze wszystkimi obowiązującymi przepisami UE.

Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia, że deklaracja zgodności spełnia wszystkie obowiązujące wymagania.

DZ musi zawierać co najmniej następujące informacje:

Na żądanie dokument DZ powinien być dostarczony w formacie nieedytowalnym (na przykład PDF) i musi być podpisany przez odpowiedzialnego pracownika producenta (w tym drukowane imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika).

Dalsze wytyczne dotyczące tworzenia dokumentu DZ i związane z nim wymogi można znaleźć tutaj.

Czym jest deklaracja właściwości użytkowych (DWU)?

Wyroby budowlane objęte europejską normą zharmonizowaną lub dla których wydano europejską ocenę techniczną, muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych (DWU) wystawioną przez producenta zamiast DZ. Oprócz wymagań DZ DWU musi dostarczać informacje o zasadniczych wymaganiach produktu (np. trwałości, grubości, reakcji na ogień), działaniu produktu i zharmonizowanych specyfikacjach technicznych. Ponadto sam produkt musi być oznakowany znakiem CE.

Czym jest norma zharmonizowana?

W przypadku niektórych rodzajów produktów UE stworzyła zharmonizowane normy, które producenci, inne podmioty gospodarcze lub jednostki oceniające zgodność mogą wykorzystać w celu wykazania, że produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami UE. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z informacjami na tej stronie.

Czy dokument DZ/DWU EU jest jedynym dokumentem zgodności, którego potrzebuję?

Nie. Produkty oznaczone znakiem CE wymagają dodatkowych wymaganych dokumentów zgodności (na przykład raportów z badań lub certyfikatów) w celu dalszego wykazania zgodności produktu. W zależności od rodzaju produktu dokumentacja techniczna powinna dostarczać informacji na temat projektu, produkcji i działania produktu i jest niezbędna do wykazania zgodności produktu i stosowania się do DZ lub DWU. Dokumentacja techniczna potrzebna jest przed wprowadzeniem produktów do obrotu w UE oraz w celu umieszczenia znaku CE na produkcie. Treść dokumentacji technicznej określono w załączniku II do decyzji 768/2008/WE oraz w obowiązującym prawodawstwie. Dokumentacja techniczna zazwyczaj obejmuje raporty z badań, certyfikaty produktów, rysunki techniczne, certyfikaty fabryczne, dokumentację zapewnienia jakości i kontroli, zestawienie materiałów itp. Dokumentacja techniczna powinna być okresowo aktualizowana, a musi zostać zaktualizowana w przypadku istotnych zmian produktu.

Użytkownik może być zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów w krótkim terminie, dlatego ważne jest, aby mieć dostęp do wszelkich wymaganych dokumentów zgodności dla wszystkich produktów oznaczonych znakiem CE.

Kim jest podmiot odpowiedzialny?

16 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (zwane „Rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku (UE) 2019/1020”). Nowe rozporządzenie wprowadza wymóg, aby wszystkie produkty oznakowane znakiem CE (z wyjątkiem wyrobów medycznych, urządzeń kolei linowych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, bojlerów gorącej wody i dźwigów) miały osobę obecną na terenie Unii Europejskiej, działającą jako punkt kontaktowy odnośnie zgodności produktu oraz zajmującą się określonymi działaniami związanymi ze zgodnością („podmiot odpowiedzialny”).

 • Testing services
 • Trainings
 • Certification
 • Inspection services
 • Order service
 • News