Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeAktualnościCertyfikacjaSzkoleniaSzkolenia z dofinansowaniem w COCH

Szkolenia z dofinansowaniem w COCH

We współczesnym świecie ciągłe doskonalenie zawodowe stało się koniecznością. Chcąc sprostać wymaganiom klientów, oczekujących wykonywania zleconych usług na najwyższym poziomie, konieczne jest zatrudnianie specjalistów z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami. Rozwój technologii, prześciganie się firm w coraz to nowszych rozwiązaniach, czy chociażby zmiana przepisów i wymagań dotyczących różnych obszarów działalności powoduje, że okresowe szkolenie personelu w zakresie aktualnych wymagań i standardów stało się powszechną formą przystosowania do zmieniających się warunków pracy.

Szukając właściwych dla siebie szkoleń, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki cel chcę osiągnąć? Przykładowo, decydując się na szkolenia techniczne musimy pamiętać, że część szkoleń służy nabyciu cennej wiedzy i umiejętności, ale nie prowadzi do nabycia uprawnień. Jednak wiedza zdobyta podczas szkolenia, niezależnie od celu, jest jednym z filarów doskonalenia zawodowego.

 

Decydując się na szkolenia podnoszące kwalifikacje możemy skorzystać z różnych form wsparcia.

Dofinansowane szkolenia – dodatkowe korzyści

Wybierając szkolenia finansowane w całości lub częściowo ze środków publicznych, oprócz korzyści w postaci refundacji części lub całości kosztów, możemy liczyć na dodatkowe profity.

Na rynku jest wiele firm i instytucji świadczących usługi szkoleniowe. Podaż napędza popyt, skutkiem czego jest rosnąca liczba firm szkoleniowych. Niestety, pośród rzetelnych instytucji świadczących usługi na wysokim poziomie, pojawiają się również „pseudofirmy” nastawione tylko na korzyści finansowe, które niekoniecznie przekładają się na jakość świadczonych usług.

Korzystając ze szkoleń dofinansowanych nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, iż są to z reguły usługi podlegające monitoringowi i walidacji. Jednym z elementów procesu wydawania środków publicznych jest kontrola jakości świadczonych usług w zakresie przyznanego dofinansowania. Chcąc świadczyć usługi szkoleniowe z możliwością wsparcia ze środków publicznych, instytucje szkoleniowe muszą sprostać wielu wymaganiom. Przede wszystkim, usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej między innymi prawidłowy przebieg usługi oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Istotnym elementem działalności firm świadczących usługi szkoleniowe przyczyniającym się do wzrostu jakości świadczonych usług jest ciągły monitoring zadowolenia klientów uwzględniający indywidualne potrzeby i oczekiwania. Jednym z sposobów opisanego nadzoru nad jakością jest zachęcanie uczestników szkolenia do wypełniania anonimowych ankiet. Właściwa analiza pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i bieżące działania korygujące.

Oprócz stosownych uprawnień i akredytacji do prowadzenia specjalistycznych szkoleń z danej dziedziny, firma szkoleniowa powinna posiadać dokumenty umożliwiające rozliczenie usług finansowanych ze środków publicznych. Przykładowo, rozliczając środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w skrócie KFS) firma szkoleniowa powinna być wpisana do tak zwanego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Należy zaznaczyć, że uzyskanie opisanego wpisu nie jest zabiegiem jednorazowym. Co pewien czas, usługodawca powinien zadbać, o aktualizację informacji o statusie jednostki szkoleniowej, danych dotyczących przeprowadzonych w rozpatrywanym okresie usług (nazwy szkoleń, informacje dotyczące kadry, liczba przeszkolonych osób), celem przedłużenia wpisu na kolejny okres.

Istotnym wymogiem dla firmy szkoleniowej, gwarantującym prowadzenie usług na odpowiednim poziomie oraz porządkującym kwestie organizacyjne związane z rejestracją, przebiegiem oraz rozliczaniem usług szkoleniowych, jest posiadanie wewnętrznego systemu zarządzania. System powinien uwzględniać nie tylko zagadnienia związane ze sprawną organizacją i wykonaniem usługi, lecz również potrzeby i oczekiwania (również indywidualne) uczestników szkoleń oraz spełnienie norm jakościowych.

Rodzaje dofinansowań

Szkolenia mogą być sfinansowane z różnych programów i projektów. Poniżej przedstawiono wybrane możliwości uzyskania wsparcia:

1. Fundusze szkoleniowe (między innymi KFS) realizowane przez Urzędy Pracy, przeznaczone dla:

 • pracowników i pracodawców firm i przedsiębiorstw (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę, których celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki,
 • osoby bezrobotnej,
 • osoby poszukującej pracy – będącej w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy; pracującej u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji; otrzymującej świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny; uczestniczącej w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej; będącej żołnierzem rezerwy; pobierającej rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę; będącej domownikiem lub małżonkiem rolnika; szukającej pracy poza rolnictwem i podlegającej ubezpieczeniu społecznemu; będącej cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osobą posiadającą zezwolenie na pobyt stały i osiedlenie się,
 • osoby pracującej w wieku 45 lat i powyżej.

2. Bony rozwojowe przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowane ze środków unijnych dystrybuowanych w oparciu o Podmiotowy System Finansowania (PSF). Każde z województw wybiera tzw. operatora, który odpowiedzialny jest za dystrybucję dofinansowania dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca uzyskuje dofinansowanie od operatora w województwie, w którym posiada siedzibę, oddział lub filię.

3. Projekt Kierunek Kariera Zawodowa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczony dla osób związanych z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła) z wykształceniem maksymalnie średnim, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat oraz osoby z niepełnosprawnością).

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie zaprasza do współpracy w zakresie usług szkoleniowych z dofinansowaniem ze środków publicznych. Ośrodek wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00095/2017. COCH na bieżąco monitoruje zmiany rynku pracy, również pod kątem zapotrzebowania na usługi szkoleniowe. Ciągła analiza oczekiwań klientów, oraz odpowiednio dostosowany system zarządzania powoduje wzrost jakości świadczonych usług. Doświadczona kadra COCHu kompleksowo doradzi, które ze szkoleń będą odpowiednie do zagwarantowania osiągnięcia zakładanych efektów szkoleniowych i wskaże możliwe formy uzyskania wsparcia na wybrane usługi oraz pomoże uzupełnić odpowiednie dokumenty dla osób zainteresowanych dofinansowaniem szkoleń.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt