Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeO nas

O nas

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową o charakterze naukowym i wdrożeniowym, działającą w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji chłodniczych, nieprzerwanie od 1946 roku i dysponującą kadrą zawodową oraz odpowiednim zapleczem i wyposażeniem laboratoryjnym.

Specjaliści w dziedzinie chłodnctwa

Prowadzimy prace naukowo-badawcze, rozwojowe i komercyjne dotyczące efektywności działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz ich podzespołów składowych na potrzeby przedsiębiorstw. Dokonujemy również certyfikacji w/w urządzeń pod względem ich jakości oraz oceny zgodności CE w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Od wielu lat oferujemy również szereg specjalistycznych szkoleń, po których uczestnicy nabywają umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy z urządzeniami chłodniczymi oraz nowoczesnymi sposobami montażu i konserwacji urządzeń termicznych (w tym fotowoltaiki).

O nas

Zadania

Realizujemy następujące zadania:

– prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz transfer ich wyników do przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,

– podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,

– prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności w zakresie szkolenia i upowszechniania informacji naukowej i technicznej z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii i środowiska,

– opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju wymienionych powyżej dziedzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki.

Mozaika na budynku Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie
Dzieło Andrzeja Rohackiego i zespołu.

Struktura

W skład struktury organizacyjnej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” wchodzą aktualnie następujące działy:

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych (BL)
Dział Certyfikacji (NC)
Dział Szkoleń (NS)
– Dział Aprobat Technicznych (NT)
– Dział Finansowo – Księgowy (NE)
– Dział Administracji i Kadr (NA)
– Dział Utrzymania Ruchu (NR)

Niezależnie od struktury administracyjnej w Ośrodku działają:

– Rada Techniczna
– Rada Zarządzająca Jednostki Certyfikującej Wyroby
– Rada Zarządzająca Jednostki Certyfikującej Personel
– Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów
– Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Personelu
– Komisja Aprobat Technicznych
– Samodzielne stanowiska: konsultanci

Akredytacje

Oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie chłodnictwa, podobnych do instytucji takich jak CEMAFROID we Francji czy TUV w Niemczech. Jako Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” posiadamy liczne akredytacje i uprawnienia, w tym:

 • Akredytowane PCA Laboratorium (nr AB308) do badań urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów, pomp ciepła i innych,
 • Akredytacja PCA dla Działu Certyfikacji Wyrobów (nr AC036) w zakresie certyfikacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • Akredytacja PCA dla Działu Certyfikacji Personelu (nr AC056) w obszarze chłodnictwa,
 • Notyfikacja przez Komisję Europejską zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/WE,
 • Upoważnienia do badań zgodnie z Umową ATP i nadawania europejskiego znaku Keymark,
 • Akredytacje przez UDT do prowadzenia szkoleń w zakresie pomp ciepła, fotowoltaiki oraz substancji gazów cieplarnianych,
 • Status Jednostki Oceniającej zgodnie z Ustawą F-gazową,
 • Certyfikaty dla przedsiębiorców dot. instalacji, serwisowania i likwidacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS i akredytacje kuratora oświaty,
 • Aktywne członkostwo w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, komitet KT-5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek.
 • Nasza działalność opiera się na wysokich standardach jakościowych i szerokim spektrum kompetencji, zapewniając kompleksową obsługę w branży chłodniczej.

Historia

Tradycje Centralnego Ośrodka Chłodnictwa sięgają roku 1946, w którym to roku utworzono Centralne Biuro Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych CEBEA w Krakowie. Przez następnych kilkadziesiąt lat zajmowano się w Krakowie chłodnictwem w sposób ciągły, aczkolwiek w różnych formach organizacyjnych. Istotnym momentem było utworzenie w listopadzie 1960 roku – z wydzielonego z CEBEA Działu Urządzeń Chłodniczych – samodzielnej jednostki pod nazwą Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH.

Przejściowo w roku 1975 COCH został połączony administracyjnie z CEBEA, by w 1990 roku ponownie uzyskać pełną samodzielność jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. W wieloletnim okresie swojego istnienia zakres działalności Ośrodka, rozpoczętej w 1946 roku pracami projektowo-konstrukcyjnymi, rozszerzył się i obejmuje obecnie prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe oraz badania modelowe i pilotowe nowych generacji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzatorów. W akredytowanym laboratorium prowadzi się badania nowych wyrobów wdrażanych w przemyśle krajowym, badania atestacyjne środków transportu chłodniczego, oraz badania związane z certyfikacją wyrobów z zakresu chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.

W zakładzie doświadczalnym realizuje się konstrukcje prototypowe maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem małogabarytowych tuneli zamrażalniczych, specjalistycznych komór badawczych przemienno-temperaturowych i niskotemperaturowych, stanowisk badawczych, itp.

Dysponując nowoczesnym wyposażeniem, wysoko wykwalifikowaną załogą oraz wieloletnim doświadczeniem, Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH jest doskonale przygotowany do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów polskiego chłodnictwa. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH stale współpracuje z ośrodkami akademickimi, organizacjami badawczymi i przemysłowymi, również międzynarodowymi jak Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa.

Mozaika na budynku Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie to dzieło Andrzeja Rohackiego i zespołu. Budynek został zaprojektowany przez Stanisława Ćwiżewicza i zrealizowany w latach 1962-1965.

Referencje

Referencje i podziękowania od klientów naszej firmy:

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt