Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeDyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED)

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED)

Wprowadzenie

Dyrektywa 2014/68/UE („PED”) określa wymogi dotyczące urządzeń ciśnieniowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia. Wymogi obejmują cele w zakresie bezpieczeństwa dotyczące projektowania i produkcji urządzeń ciśnieniowych, wymogi etykietowania oraz mające zastosowanie procedury oceny zgodności. Dyrektywa PED określa również obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów.

Jeśli produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz urządzenia ciśnieniowe, musisz spełniać wymogi dyrektywy PED. Musisz również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które wdrażają dyrektywę PED.

Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako substytutu porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń związanych z Twoim produktem.

Do jakich produktów odnosi się dyrektywa PED?

Dyrektywa PED ma zastosowanie do urządzeń ciśnieniowych i zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu PS większym niż 0,5 bara.

Oznacza to zbiorniki, rurociągi, osprzęt zabezpieczający oraz osprzęt ciśnieniowy, w stosownych przypadkach wraz z elementami zamocowanymi do części poddanych działaniu ciśnienia takich jak: kołnierze, dysze, króćce, podpory, uchwyty do podnoszenia. Dotyczy również zespołów, tzn. kilku urządzeń ciśnieniowych zmontowanych przez producenta, aby stanowiły zintegrowaną i funkcjonalną całość.

Przykładami produktów objętych dyrektywą PED są: kotły walczakowe i wodnorurowe, wymienniki ciepła, zbiorniki fabryczne, rurociągi przemysłowe, zawory bezpieczeństwa i pręty wyboczeniowe.

Istnieje szereg zwolnień z zakresu dyrektywy PED. Przykłady obejmują: dozowniki aerozoli, elementy przeznaczone specjalnie do zastosowania jądrowego, butelki lub puszki na napoje gazowane do bezpośredniej konsumpcji, grzejniki i przewody w układach ogrzewania ciepłą wodą oraz zbiorniki przeznaczone do przechowywania cieczy, o ciśnieniu gazu ponad poziomem cieczy nie większym niż 0,5 bara.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z dyrektywy PED?

Dyrektywa PED określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów urządzeń ciśnieniowych.

Jakie są kluczowe wymogi dyrektywy PED?

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE:

Obowiązki producenta obejmują:

Obowiązki importera obejmują:

Obowiązki dystrybutora obejmują:

Producenci i importerzy mają obowiązek przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności przez okres 10 lat po zaoferowaniu urządzenia ciśnieniowego na sprzedaż lub dostawę w UE.

Etykietowanie i informacje:

Producenci i importerzy muszą dopilnować, aby urządzenia ciśnieniowe były opatrzone poniższymi elementami:

Dystrybutorzy muszą:

Jeżeli informacje te nie mogą znajdować się bezpośrednio na urządzeniu ciśnieniowym, powinny znajdować się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do urządzenia ciśnieniowego.

Ponadto do urządzenia ciśnieniowego należy dodać instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa (zawierające informacje wymagane zgodnie z załącznikiem do dyrektywy PED). Powyższe informacje powinny być sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, innych użytkowników i organów nadzoru rynku.

Co należy zrobić, jeśli urządzenie ciśnieniowe nie jest zgodne z dyrektywą PED?

Dystrybutorzy nie powinni wprowadzać urządzeń ciśnieniowych lub zespołów do obrotu, jeśli wykryją niezgodność z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w załączniku I do dyrektywy PED. Jeżeli urządzenie ciśnieniowe lub zespół stwarza zagrożenie, dystrybutorzy muszą poinformować o tym producenta lub importera, jak również organy nadzoru rynku.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności urządzeń ciśnieniowych, ich wycofania lub odzyskania, w zależności od przypadku.

Jeżeli urządzenie ciśnieniowe stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zostało sprzedane, wraz ze szczegółami dotyczącymi niezgodności i wszelkich podjętych środków naprawczych.

Na uzasadniony wniosek producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności urządzenia ciśnieniowego z dyrektywą PED. Muszą oni również współpracować z właściwymi organami na ich wniosek w sprawie działań podjętych w celu wyeliminowania ryzyka związanego z tymi produktami.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment/directive_pl

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/33402

  • Badanie i ocena
  • Szkolenia i kompetencje
  • Certyfikacja
  • Inspekcja i nadzór
  • Zamów usługę
  • Nowości
  • O nas
  • Kontakt