Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeEgzamin F-GAZY – zdobądź certyfikat!

Egzamin F-GAZY – zdobądź certyfikat!

Dział Certyfikacji Personelu COCH zdobył prestiżowy status Jednostki Oceniającej (numer wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/12/0001/16), co upoważnia nas do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat F-GAZOWY. Ten certyfikat potwierdza kwalifikacje do instalacji, konserwacji, serwisowania oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.

Nasza akredytacja opiera się na Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 r., poz. 1567), która stanowi podstawę prawną dla regulacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w zakresie stosowania tych substancji.

Jako Jednostka Oceniająca, zapewniamy wysoki standard egzaminacyjny oraz sprawiedliwą ocenę umiejętności zawodowych, niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego działania w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Nasz zespół specjalistów i doskonale wyposażone stanowiska gwarantują, że uczestnicy naszych egzaminów są odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi i regulacyjnymi.

Informacje szczegółowe o egzaminie

Czas trwania i miejsce egzaminu

 • 1 dzień – egzamin rozpoczyna się w godzinach ustalonych z uczestnikami.
 • Egzamin realizowany jest w salach szkoleniowych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” – ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, woj. małopolskie

Rejestracja na egzamin

 • Przystąpić do egzaminu można codziennie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z pracownikiem Działu Szkoleń.
 • Warunkiem organizacji egzaminu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przynajmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Przebieg postępowania

1. Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu

Na formularzu wniosku należy określić (wybrać) jedną z kategorii:

 • Kategoria I

  • a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz
  • b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
 • Kategoria II

  • a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych, lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz
  • b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych, lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
 • Kategoria III

  • a) odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach.
 • Kategoria IV

  • a) kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

2. Egzamin

 • Egzamin pisemny (teoretyczny):
  • Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań.
  • Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
 • Egzamin praktyczny:
  • Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 w odniesieniu do poszczególnych kategorii.
  • Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.
  • Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej.
  • Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

3. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu

 • Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

4. Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWY)

 • Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki certyfikującej wydającej certyfikaty dla personelu (certyfikaty F-GAZOWE) pełni Urząd Dozoru Technicznego.
 • Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.
 • Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWE) może uzyskać osoba, która:
  • jest pełnoletnia,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.
 • Certyfikat dla personelu (certyfikat F-GAZOWE) jest wydawany na wniosek osoby, który powinien zawierać:
  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • adres wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uwaga: Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel,
 • dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

Dlaczego My?

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie pragnie zaprosić Państwa do skorzystania ze szkoleń niezbędnych w przypadku osób ubiegających się o certyfikat OZE w zakresie pomp ciepła. Nasza wykwalifikowana kadra przekaże teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu dobrych praktyk instalacyjnych i eksploatacyjnych opisanych urządzeń. Wiedza zdobyta podczas cyklu szkoleń pomoże przygotować się do egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego oraz będzie pomocna w pracy zawodowej przy montażu i obsłudze pomp ciepła. Posiadamy akredytację UDT (OZE-A/12/00035/15) potwierdzającą spełnienie wymagań Rozporządzenia.

 • oferujemy szkolenie stacjonarne dwudniowe (wykłady i zajęcia praktyczne),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu UDT,
 • profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe,
 • materiały i pomoce dydaktyczne dostępne dla uczestników,
 • wyżywienie (obiad)

 

Dodatkowe możliwości

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Jakie są koszty szkolenia?

Przedpłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia. Płatność za szkolenie przedstawiona jest w Cenniku i powinna być wpłacona na konto:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
NIP: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701
Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921

W tytule przelewu należy podać: „EGZAMIN FGAZY”, termin szkolenia, dane firmy oraz ilość osób.

Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt

Zadzwoń lub napisz!
mgr inż. Łukasz Jurasz