Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeSkargi i odwołania

Skargi i odwołania

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie Państwu przejrzystości i łatwości w kontaktach z naszymi działami. Dlatego też na naszej stronie znajdziecie szczegółowe opisy procedur i zasad postępowania dla poszczególnych działów, które mogą być pomocne w przypadku składania skarg, wniosków czy odwołań.

Nasi klienci są dla nas najważniejsi, dlatego staramy się, aby każde zgłoszenie było rozpatrywane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami i w razie pytań lub potrzeby dodatkowej pomocy jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Informacje szczegółowe o procesie odwoławczym

LABORATORIUM URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

Skargi i odwołania dotyczące działalności laboratorium można zgłaszać w formie pisemnej.

Skargi i odwołania w formie pisemnej należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: laboratorium@coch.pl

Każda skarga oraz odwołanie dotyczące działalności, za które odpowiedzialny jest COCH jest rozpatrywana przez osoby niezaangażowane w działania związane ze skargą lub odwołaniem.

COCH nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec składającego skargę/odwołanie.

COCH przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie ma na celu zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji (w stopniu, jaki jest możliwy) do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej skargi lub odwołania. W procesie rozpatrywania skarg COCH zapewnia zachowanie poufności i bezstronności w odniesieniu do skarżącego lub składającego odwołanie i przedmiotu skargi lub odwołania.

Skarga może dotyczyć każdego aspektu działalności laboratorium COCH.
Wszystkie skargi są rozpatrywane ciągu 30 dni od daty ich złożenia. W przypadku gdy rozpatrzenie skargi w tym terminie nie jest możliwe, COCH informuje o podjętych działaniach i przybliżonym terminie rozpatrzenia skargi.

Jeśli jest to możliwe COCH:

 • potwierdza przyjęcie skargi / odwołania,
 • przekazuje informację o postępie oraz
 • wynikach rozpatrywania skargi
 • przekazuje informację o zakończeniu procesu
 • rozpatrywania skargi oraz jego wyniku.

Procedura postępowania ze skargami jest udostępniana wszystkim stronom zainteresowanym na żądanie.

DZIAŁ CERTYFIKACJI

Skargi i odwołania można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej.

W formie pisemnej skargi i odwołania należy kierować na adres: Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o., 30-133 Kraków, ul Juliusza Lea 116, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: certyfikacja@coch.pl
W formie w ustnej skargi i odwołania można składać osobiście w siedzibie COCH (Dział Certyfikacji), lub telefonicznie pod nr tel. 12 637 09 33.

Każda skarga oraz odwołanie dotyczące działalności, za które odpowiedzialny jest COCH jest rozpatrywana przez osoby niezaangażowane w działania związane ze skargą lub odwołaniem.

COCH nie podejmuje żadnych działań dyskryminujących wobec składającego skargę/odwołanie.

COCH przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie ma na celu zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji (w stopniu, jaki jest możliwy) do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej skargi lub odwołania.

W procesie rozpatrywania skarg lub odwołań COCH zapewnia zachowanie poufności i bezstronności w odniesieniu do skarżącego lub składającego odwołanie i przedmiotu skargi lub odwołania.

Skarga może dotyczyć każdego aspektu działalności COCH oraz osoby certyfikowanej (certyfikowanego Klienta).

Odwołanie może dotyczyć niepomyślnej dla Klienta decyzji jednostki certyfikującej, w sprawie:

 – przerwania procesu certyfikacji,
 – odmowy udzielenia certyfikatu,
 – ograniczenia zakresu certyfikacji,
 – zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu.

Wszystkie skargi (odwołania) są rozpatrywane ciągu 30 dni od daty ich złożenia (natomiast dotyczące osoby certyfikowanej w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia). W przypadku gdy rozpatrzenie skargi (odwołania) w tych terminach nie jest możliwe, Jednostka informuje o podjętych działaniach i przybliżonym terminie rozpatrzenia skargi (odwołania).

Jeśli jest to możliwe COCH:

  1. potwierdza przyjęcie skargi / odwołania,
  2. przekazuje informację o postępie oraz wynikach rozpatrywania skargi / odwołania,
  3. przekazuje informację o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi / odwołania oraz jego wyniku. 

W przypadku wpłynięcia skargi dotyczącej osoby certyfikowanej COCH:

  1. pisemnie informuje certyfikowanego klienta o wpłynięciu skargi,
  2. po określeniu sposobu rozpatrzenia skargi, przekazuje pisemną informację do składającego skargę oraz do certyfikowanego klienta o sposobie rozpatrzenia skargi,
  3. sprawdza, czy certyfikowany klient przeprowadził korekcję i/lub podjął działania korygujące (i/lub zapobiegawcze) będące efektem rozpatrzenia skargi, a następnie pisemnie powiadamia składającego skargę o podjętych działaniach.
  4. ustala wspólnie z klientem i składającym skargę, czy oraz w jakim stopniu przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości. 

Procedura postępowania z odwołaniami i/lub skargami jest udostępniana wszystkim stronom zainteresowanym na żądanie.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Sekretariatu COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt