Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeCertyfikacja kompetencji w chłodnictwie

Certyfikacja kompetencji w chłodnictwie

W dynamicznie rozwijającej się branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, profesjonalne kompetencje i umiejętności są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa pracy. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie oferuje certyfikację kompetencji osób działających w tej dziedzinie, potwierdzającą ich kwalifikacje zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi i normami międzynarodowymi, w tym normą PN-EN 13313 oraz normą ISO 22712:2023.

Nasza certyfikacja to nie tylko formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności, ale także uznanie profesjonalizmu i zaangażowania w rozwój zawodowy. Dzięki naszym programom certyfikacyjnym, specjaliści mogą nie tylko zyskać przewagę konkurencyjną, ale również podnosić swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze wyniki zawodowe i zadowolenie klientów.

Informacje szczegółowe o procesie certyfikacji

Wnioskowanie i kwalifikacja kandydatów do certyfikacji

Wymagania kwalifikacyjne dla wnioskujących na poszczególnych poziomach kompetencji:

 1. Poziom podstawowy BA:

  • Wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Ukończone szkolenie w zakresie podstawowych zagadnień chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła lub minimum 1 rok praktyki w obszarze obsługi lub montażu instalacji chłodniczych.
 2. Poziom podwyższony WK:

  • Wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Ukończone specjalistyczne szkolenie obejmujące sprawdzanie szczelności, uruchomienie, przegląd eksploatacyjny, eksploatację, wstrzymanie eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  • Co najmniej 1 rok praktyki w obszarze obsługi lub montażu instalacji.
 3. Poziom wysoki FO:

  • Wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej (matura).
  • Ukończone specjalistyczne szkolenie obejmujące sprawdzanie szczelności, uruchomienie, przegląd eksploatacyjny, eksploatację, montaż, prefabrykację, odbiór, konserwację ogólną, konserwację obiegu, demontaż, usuwanie czynnika z urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  • Co najmniej 3-letnie doświadczenie praktyczne w obszarze montażu, uruchamiania, eksploatacji, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji i usuwania czynnika.
 4. Poziom specjalistyczny LE:

  • Wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, lub
  • Wykształcenie średnie techniczne (matura) oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także specjalistyczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, przepisów BHP, ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych

Egzamin dla certyfikacji wg. normy PN-EN 13313:2011:

Egzamin teoretyczny:

 • Ma formę pisemną i polega na sprawdzeniu wiedzy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011, dostosowanymi do poszczególnych poziomów kompetencji.
 • Egzamin pisemny (teoretyczny) nie jest wymagany dla kandydatów posiadających wykształcenie w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła na poziomie wyższej szkoły technicznej.

Egzamin praktyczny:

 • Polega na ocenie umiejętności praktycznych kandydatów w wykonywaniu określonych zawodowych zadań praktycznych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011.
 • Pozytywny wynik egzaminu praktycznego jest konieczny do uzyskania certyfikatu.

Materiały pomocnicze:

 • Dostępne są w Dziale Certyfikacji Personelu dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Egzamin dla certyfikacji wg. normy PN-EN ISO 22712:2023:

Egzamin teoretyczny:

 • Ma formę pisemną i polega na sprawdzeniu wiedzy zgodnie z wymaganiami normy ISO 22712:2023-09, PN-EN ISO 22712:2023, dostosowanymi do poszczególnych poziomów kompetencji.
 • Egzamin pisemny (teoretyczny) nie jest wymagany dla kandydatów posiadających wykształcenie w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła na poziomie wyższej szkoły technicznej.

Egzamin praktyczny:

 • Polega na ocenie umiejętności praktycznych kandydatów w wykonywaniu określonych zawodowych zadań praktycznych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 22712:2023, PN-EN ISO 22712:2023-09.
 • Egzamin praktyczny obejmuje zadania praktyczne wybrane zgodnie ze zbiorami zadań praktycznych, które obejmują wymagania określone w normach.

Decyzja i udzielenie certyfikatu

Decyzja o certyfikacji i udzieleniu certyfikatu następuje po spełnieniu przez wnioskującego wszystkich wymagań postępowania certyfikacyjnego (złożenie wniosku, pozytywny wynik egzaminu, wniesienie wymaganych opłat, podpisanie umowy).

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat.

Nadzór nad posiadaczem certyfikatu i ponowna certyfikacja

Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatu, zapewniając jego zgodność z obowiązującymi standardami i wymaganiami. Certyfikaty mają okres ważności 5 lat, po którym można ubiegać się o ponowną certyfikację, spełniając warunki nadzoru i aktualizacji wiedzy zawodowej.

Prawa i obowiązki osoby certyfikowanej

 
 1. Osoba certyfikowana zobowiązuje się do stosowania certyfikatu zgodnie z przeznaczeniem.
 2. W okresie ważności certyfikatu osoba certyfikowana zobowiązana jest do:
  • wykonywania prac w zakresie określonym certyfikatem oraz ich udokumentowania w postaci zapisów w „Karcie doświadczenia zawodowego”, której wzór osoba certyfikowana otrzymuje wraz z certyfikatem. Dopuszcza się czasowe przerwy w pracy, jednak sumarycznie nie dłuższe niż 2,5 roku;
  • udokumentowania odbycia co najmniej 1 szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących bezpieczeństwa;
  • gromadzenia i przechowywania zapisów dotyczących wszystkich skarg, które wpłynęły na jego działalność objętą zakresem certyfikatu kompetencji i sposobów ich rozpatrzenia oraz udostępnienia ich jednostce certyfikującej w ramach nadzoru;
  • aktualizacji adresu do korespondencji (w przypadku jego zmiany).
 3. W połowie okresu ważności certyfikatu osoba certyfikowana zobowiązana jest do przekazania do jednostki danych i informacji wymaganych w p. 2.
 4. Z chwilą upływu okresu ważności certyfikatu osoba certyfikowana może wystąpić o ponowną certyfikację po spełnieniu warunków nadzoru.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

Certyfikacja kompetencji w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła stanowi kluczowy krok w zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa instalacji.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt