Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeSprawozdawczość dot. czynników chłodniczych

Sprawozdawczość dot. czynników chłodniczych

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z ewidencją i sprawozdawczością dotyczącą fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) oraz substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). Nasze działania skierowane są do szerokiego kręgu przedsiębiorstw i instytucji, które stosują, recyklingują lub zarządzają tymi substancjami, zapewniając pełne spełnienie obowiązujących norm prawnych i ochronę środowiska.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Doświadczenie i wiedza: Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających głęboką znajomość prawa oraz praktyczne doświadczenie w zarządzaniu F-gazami i SZWO.

Profesjonalne podejście: Oferujemy kompleksowe wsparcie od prowadzenia bilansu po przygotowanie i przekazanie obowiązkowych sprawozdań w formie elektronicznej do odpowiednich instytucji.

Dostosowanie do potrzeb klienta: Indywidualne podejście do każdego zlecenia, zapewniające zgodność z wymaganiami prawno-ekologicznymi oraz minimalizację ryzyka finansowego związanego z naruszeniami przepisów.

Szczególy dot. sprawozdaawczości

Nasze usługi kierujemy do:

 • Przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, instalacją i eksploatacją urządzeń chłodniczych.
 • Firm recyklingowych i odzyskujących użyte czynniki chłodnicze.
 • Instytucji zarządzających nieruchomościami komercyjnymi i użyteczności publicznej.
 • Konsultantów i audytorów zajmujących się energetyką i ochroną środowiska.
 • Techników oraz specjalistów ds. ochrony środowiska w instytucjach publicznych.

Przepisy prawne

Zgodnie z Art. 39 Ustawy z dn. 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (wraz z późn. zmianami – Dz. U. z 2017 r., poz. 1951) podmioty:

 • przywożące na terytorium RP F-gazy i SZWO,
 • wywożące z terytorium RP F-gazy i SZWO,
 • stosujące F-gazy i SZWO
 • prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie F-gazów i SZWO;

są zobowiązane do prowadzenia ewidencji na odpowiednich formularzach oraz do przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej raz w roku do dnia 28 lutego za poprzedni rok sprawozdawczy.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 27.04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat (m. in. za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń).

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt