Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeUrządzenia ciśnieniowe (Dyrektywa 2014/68/UE) – moduł A2

Urządzenia ciśnieniowe (Dyrektywa 2014/68/UE) – moduł A2

Zakres usług inspekcyjnych oferowany przez Jednostkę Inspekcyjną COCH obejmuje kompleksową ocenę zgodności z wymaganiami dyrektywy UE 2014/68/UE, znanej również jako dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED) Specjalizujemy się w przeprowadzaniu inspekcji modułu A2, który obejmuje wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu.

Nasze usługi są skoncentrowane na zapewnieniu, że urządzenia ciśnieniowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności z normami technicznymi. Zapewniamy pełen zakres działań od weryfikacji dokumentacji technicznej po przeprowadzanie testów i sporządzanie szczegółowych raportów inspekcyjnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami. Nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują naszym klientom bezpieczeństwo i pełną zgodność urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami prawnymi i technicznymi.

Informacje szczegółowe o procesie inspekcji

Co obejmuje procedura oceny zgodności zgodnie z modułem A2 kategorii II?

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja przygotowana przez producenta umożliwia ocenę zgodności urządzeń ciśnieniowych z obowiązującymi wymaganiami oraz zawiera odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa mające zastosowanie wymagania oraz, w zakresie niezbędnym do oceny, obejmuje projekt, produkcję i działanie urządzeń ciśnieniowych. W stosownych przypadkach dokumentacja techniczna zawiera co najmniej następujące elementy:

 • ogólny opis urządzenia ciśnieniowego,
 • projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz działania urządzeń ciśnieniowych,
 • wykaz norm zharmonizowanych, które zostały zastosowane w całości lub w części, oraz opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane; w przypadku częściowo zastosowanych norm zharmonizowanych części te należy wskazać w dokumentacji technicznej,
 • wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • raporty z testów.

Produkcja

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie zapewniały zgodność wytwarzanych urządzeń ciśnieniowych z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami niniejszej dyrektywy.

Ocena końcowa i kontrole urządzeń ciśnieniowych:

Producent przeprowadza ocenę końcową urządzeń ciśnieniowych, która jest monitorowana w formie niezapowiedzianych wizytacji przez wybraną przez producenta jednostkę notyfikowaną.

Jednostka notyfikowana przeprowadza badania wyrobów lub zleca ich wykonanie w określonych przez siebie nieregularnych odstępach czasu w celu sprawdzenia jakości wewnętrznych badań urządzeń ciśnieniowych. Uwzględnia przy tym między innymi złożoność techniczną urządzeń ciśnieniowych i wielkość produkcji.

Podczas tych wizyt jednostka notyfikowana:

 • upewnia się, że producent faktycznie przeprowadza ocenę końcową zgodnie z załącznikiem I pkt 3.2 PED;
 • pobiera próbki urządzeń ciśnieniowych w obiektach produkcyjnych lub magazynowych do celów kontrolnych. Jednostka notyfikowana decyduje o liczbie i w razie potrzeby o przeprowadzeniu lub zleceniu przeprowadzenia całości lub części końcowego testu oceniającego.

Celem tej procedury pobierania próbek jest ustalenie, czy proces produkcji urządzeń ciśnieniowych mieści się w dopuszczalnych granicach zapewniających zgodność urządzeń ciśnieniowych.

W przypadku niezgodności jednego lub większej liczby urządzeń ciśnieniowych jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie środki.

Producent, na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej, umieszcza swój numer identyfikacyjny w trakcie procesu produkcyjnego.

Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE:

 • Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym urządzeniu ciśnieniowym, które spełnia mające zastosowanie wymagania niniejszej dyrektywy.
 • Producent sporządza pisemną deklarację zgodności UE dla jednego modelu urządzenia ciśnieniowego i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji organów krajowych przez 10 lat po wprowadzeniu urządzenia ciśnieniowego do obrotu. Deklaracja zgodności UE musi wyraźnie identyfikować urządzenia ciśnieniowe, dla których została wydana.

Kopię deklaracji zgodności UE udostępnia się właściwym organom na żądanie.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Dodatkowe możliwości

Odkryj bezpieczeństwo w każdym detalu - inspekcje urządzeń ciśnieniowych z COCH!

Odkryj bezpieczeństwo w każdym detalu dzięki profesjonalnym inspekcjom urządzeń ciśnieniowych oferowanym przez COCH. Nasze zaawansowane usługi zapewniają rzetelność i pełną zgodność z wymaganiami dyrektyw UE.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Rejestr certyfikatów

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024 r.

Bezpieczeństwo potwierdzone akredytacją

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Jednostka inspekcyjna AK 044 jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w ocenie zgodności z dyrektywą 2014/68/UE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie certyfikacji i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Jednostki Inspekcyjnej COCH

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt