Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeOpiniowanie jednostek wytwórczych OZE pracujących w kogeneracji

Opiniowanie jednostek wytwórczych OZE pracujących w kogeneracji

Dział Certyfikacji COCH oferuje profesjonalne usługi opiniowania dla przedsiębiorstw energetycznych, które ubiegają się o wypłatę premii na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Kto może skorzystać z naszych usług?

Nasze usługi są skierowane do wytwórców energii w obszarze wysokosprawnej kogeneracji, którzy:
 • Występują do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wsparcie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji.
 • Posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Nasze kompetencje i akredytacje

Dział Certyfikacji COCH jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) pod numerem AC 036 w zakresie opiniowania w obszarze kogeneracji. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem technicznym oraz gwarantujemy niezależność i rzetelność w przygotowaniu wyników badań zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.).

Informacje szczegółowe o procesie opiniowania

Zakres naszych opinii

Przygotowane przez nas opinie potwierdzają:

 • Dane dotyczące energii elektrycznej – możliwość wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenie jej do sieci i sprzedaż w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.
 • Udział kosztów inwestycyjnych – procentowy udział poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3.
 • Emisja CO2 – możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

Jakie opinie mogą zostać sporządzone w ramach usługi?

I. Dla premii gwarantowanej

Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej zawierający opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym:

a) w przypadku nowej albo znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

 • po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo
 • po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo
 • po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego albo

b) w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji albo zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

 • po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3

II. Dla premii gwarantowanej indywidualnej

W przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej zawierający opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą:

 • dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji,
 • udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,
 • możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

III. Dla premii kogeneracyjnej

Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym:

 • po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo
 • po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

IV. Dla premii kogeneracyjnej indywidualnej

Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym:

 • po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo
 • po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Co to jest opinia roczna?

Do 15 marca każdego roku wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych zobowiązani są do złożenia do Prezesa URE sprawozdania rocznego CHP (Combined Heat and Power). Wraz ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym należy przedstawić opinię akredytowanej jednostki sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla danej jednostki kogeneracji. Opinia taka ma na celu sprawdzenie i stwierdzenie prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę premii.

Zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji obowiązek dotyczy wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do otrzymania premii:
   – gwarantowanej (PG);
   – gwarantowanej indywidualnej (PGI);
   – kogeneracyjnej (PK);
   – kogeneracyjnej indywidualnej (PKI), a także
uczestniczących w systemie wsparcia w formie gwarancji pochodzenia CHP (GPCHP).

Więcej informacji odnośnie wymagań sprawowania można znaleźć na stronie URE.

Odwołania i Skargi

Informacje na temat procedury rozpatrywania skarg i odwołań można znaleźć pod tym linkiem.

Aktualny system wsparcia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

Przedsiębiorstwa chcące podnieść swoją konkurencyjność i efektywność energetyczną mogą skorzystać z technologi kogeneracjiczyli procesu, w którym równocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Implementacja technologii kogeneracji przynosi przedsiębiorstwom istotne korzyści ekonomiczne i ekologiczne, dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

W ramach programu wspierane są zakłady kogeneracji podłączone do sieci ciepłowniczych w Polsce. Program ma roczny budżet w wysokości 500 mln euro i obowiązuje do 31 grudnia 2028 r. Wsparcie przyznawane jest na budowę nowych i modernizację istniejących zakładów wysokosprawnej kogeneracji, jak również na istniejące wysokosprawne zakłady kogeneracji wykorzystujące gaz.

Zakłady wysokosprawnej kogeneracji korzystające z programu otrzymają wsparcie w postaci premii dopłacanej do ceny rynkowej („premia kogeneracyjna”). Poziom premii kogeneracyjnej ustalany jest w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji lub, w wyjątkowych i bardzo wyraźnie określonych przypadkach, określany administracyjnie na poziomie pokrywającym różnicę między kosztami wytworzenia energii a ceną rynkową energii elektrycznej. Premia kogeneracyjna jest przyznawana do czasu pełnej amortyzacji objętej wsparciem instalacji, na maksymalny okres 15 lat.

Polski program kogeneracji ma przyczynić się do efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2, zgodnie z celami UE związanymi ze środowiskiem i ze zmianą klimatu.

Więcej informacji odnośnie informacji energii z kogeneracji można uzyskać na stronie URE.

Dlaczego Warto Wybrać Certyfikację COCH?

Nasz Dział Certyfikacji przeprowadza procesy wydawania opinii do wniosków i sprawozdań przedsiębiorstw ubiegających się o wypłatę premii w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Formularze zleceń

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: certyfikacja@coch.pl

Akredytacja

Akredytacja jakości - gwarancja zaufania

Dział Certyfikacji posiada akredytacje AC 036 i AC 056 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji i specjalizuje się w certyfikacji wyrobów przeznaczenia chłodniczego oraz kompetencji personelu w obszarze chłodnictwa.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc w procesie przygotowania do certyfikacji i procesie certyfikacyjnym, nadzorze oraz w rozwoju kompetencji personelu. Dzięki naszym usługom zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

Dane kontaktowe do pracowników Działu Certyfikacji

 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt