Usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i inspekcji

HomeAktualnościBadania chłodniczeNowe usługi – rozszerzenie akredytacji i nowe badania w COCH

Nowe usługi – rozszerzenie akredytacji i nowe badania w COCH

Nowe badania akredytowane w COCH

Miło nam poinformować, iż rozszerzamy zakres prowadzonych przez nas akredytowanych badań. Od listopada 2021 posiadamy rozszerzoną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) Nr AB 308, z której pełnym zakresem mogą się Państwo zapoznać na stronie: stronie oraz pod tym linkiem. Najważniejsze nowe badania, objęte akredytacją, o które poszerzyliśmy swoją działalność zostały zebrane poniżej:
1. Badania kontenerów izotermicznych do transportu towarów wrażliwych na temperaturę:
Oprócz kontynuowania akredytowanych badań środków transportu używanych do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych zgodnie z wymogami GDP) oraz izolowanych cieplnie środków transportu samochodowego przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych (w celu uzyskania certyfikatu ATP), akredytowane badania (jako jedyni w Polsce) będziemy prowadzić dla:

Kontener chłodniczy to mobilny magazyn z możliwością przechowywania towarów wymagających określonej temperatury oraz wilgotności, znajdujący swoje zastosowanie w różnych rodzajach transportu, z czego najpopularniejsze to transport morski i kolejowy. Kontenery te posiadają możliwość regulacji m.in. temperatury i wilgotności, co umożliwia przewóz towarów wrażliwych na temperaturę w każdy zakątek świata. Oferta badań kontenerów chłodniczych to nasza odpowiedź na rosnące w obecnych czasach zapotrzebowanie logistyczne na te urządzenia. Nowe kontenery chłodnicze powinny spełniać wymagania przepisów ATP.

2. Badania akustyczne i hałasu, w tym hałasu spowodowanego przez drgania maszyn i urządzeń:

Badania akustyczne stanowią uzupełnienie oferty kompleksowych badań urządzeń chłodniczych i pomp ciepła (m.in. badania dla uzyskania europejskiego znaku jakości KEYMARK). Dzięki profesjonalnemu sprzętowi do badań akustycznych jesteśmy w stanie dokonać pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką A (w zakresie: 30-136 dB), a także obliczyć poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A w wybranych warunkach pomiarowych określonych w normach PN-EN 12102-1:2018-03 (jako jedyni w Polsce), PN-EN 12102-2:2019-06 (jako jedyni w Polsce), PN-EN ISO 3744:2011 oraz PN-EN ISO 3746:2011.

Akredytowane badania odnoszą się do pomiarów dla urządzeń takich jak: klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami , podgrzewacze wody pompą ciepła oraz innych maszyn i urządzeń.

Jesteśmy również otwarci na realizację badań innych urządzeń, nie objętych zakresem naszej akredytacji.

3. Badania wentylatorów z uwzględnieniem przepisów Ekoprojektu (EcoDesign):

Rozszerzony zakres badań akredytowanych dla wentylatorów, uwzględnia teraz również przepisy tzw. Ekoprojektu. Wymagania Ekoprojektu dla wentylatorów przemysłowych są obowiązkowe dla wszystkich producentów i dostawców chcących sprzedawać swoje produkty w UE. Wymagania te obejmują informacje o produkcie i jego sprawności. Przepisy Ekoprojektu przede wszystkim podyktowane są troską o środowisko naturalne i klimat.

Zastosowanie bardziej wydajnych wentylatorów przemysłowych może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenia efektywności energetycznej. Rzeczywista wydajność wentylatora zależy od jego zapotrzebowania na moc (wentylatory o dużej mocy są generalnie bardziej wydajne niż wentylatory o małej mocy) i typu. Wybór urządzenia o wysokiej wydajności pozwala zaoszczędzić średnio około 20% kosztów eksploatacji w ciągu całego okresu użytkowania (15 lat), w stosunku do urządzeń o niskiej wydajności.

W przypadku wentylatorów istotne są przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r.. Urządzenia spełniające wymagania ww. Rozporządzenia powinny mieć określony szereg istotnych informacji, jak np. kategoria pomiarowa, kategoria sprawności i współczynnik sprawności w punkcie optimum sprawności energetycznej.

W ramach przeprowadzanych przez nasze laboratorium akredytowanych badań określamy wydajność, sprawność urządzenia, pobór mocy oraz spręż wentylatora.

Jako jedyni w Polsce posiadamy akredytację na badania wentylatorów zgodnie z normą PN-EN ISO 5801:2017-12 oraz ANSI/AMCA 210-07, ANSI/ASHRAE 51-07.

4. Badania bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego: pomp ciepła, klimatyzatorów, osuszaczy i mebli chłodniczych

Badania te stanowią dopełnienie oferty badań urządzeń takich jak:

 • elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
 • komercyjne urządzenia chłodnicze ze wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką, lub sprężarką (tzw. meble chłodniczych)

Badania te koncentrują się na określeniu i ocenie cech urządzenia celem zaklasyfikowania go jako urządzenie bezpieczne do użytkowania. Składają się na to badania sprawdzające pracę urządzenia w warunkach kontrolowanych oraz warunkach nienormalnych z przeciążeniem silnika sprężarki i wentylatora oraz obwodów elektrycznych. Dodatkowo ocenie podlegają m.in. wytrzymałość mechaniczna, odporność na wysoką temperaturę, zastosowanie części składowych, prawidłowość połączeń uziemiających.

5. Meble chłodnicze - rozszerzenie oferty o badania sprzętu chłodniczego do użytku domowego i podobnego oraz profesjonalnego, maszyn do lodów, zamrażarek i schładzarek

Naszą ofertę badań mebli chłodniczych, rozszerzyliśmy o kolejne pięć norm (jako jedyni w Polsce), które obejmują badania następujących urządzeń:

Badania tych urządzeń obejmują przede wszystkim określenie wydajności ziębniczej instalacji, wyznaczenie zużycia energii oraz wykonanie próby temperaturowej. Wymagania, warunki i metody badań tych urządzeń, opisują ww. normy.

Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń w celu spełnienia wymogu etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych.

Szczegółowe wytyczne w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zawarte są w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369. Natomiast Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 r. uzupełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych.

6. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła:

Naszą standardową ofertę oceny instalacji ziębniczych i pomp ciepła pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska uzupełniliśmy o badanie zgodności zbiorników i przewodów rurowych pod względem szczelności i wytrzymałości instalacji poprzez pomiar metodą ciśnieniową.

Wymagania dla stacjonarnych zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła reguluje norma PN-EN 14276-1:2020-07. Badania mają zastosowanie zarówno do zbiorników, w tym spawanych lub lutowanych dodatków, łącznie z końcówkami wylotowymi kołnierzy, przyłączami skręcanymi, spawanymi lub lutowanymi, jak i do krawędzi przeznaczonej do spawania lub lutowania na pierwszym przyłączu obwodowym łączącym rurociągi, lub inne elementy.

Natomiast wymagania dla rurociągów przeznaczonych do stosowania w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła oraz pośrednich instalacjach chłodzenia lub ogrzewania dotyczące materiału, projektu, produkcji, badania oraz dokumentacji dla stacjonarnych zawiera norma PN-EN 14276-2:2020-07.

7. Akredytowane badania osuszaczy (odwilżaczy) powietrza zgodnie z normą PN-EN 810

Oprócz akredytowanych badań bezpieczeństwa elektrycznego i badań akustycznych tych urządzeń, w laboratorium COCH również badania wydajności osuszania oraz zużycia energii osuszaczy powietrza ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykonywane będą jako badania akredytowane.

Osuszacze wykonywane jako urządzenia autonomiczne i przenośne nadają się szczególnie do zastosowań, w których osuszanie obiektów w ramach stałych instalacji klimatyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. Autonomiczne, przenośne urządzenia stosowane są głównie w technologii budownictwa do przyspieszenia procesu osuszania pomieszczeń metodą obniżania wilgotności względnej powietrza w zamkniętej przestrzeni. Urządzenia te określane są nazwą obiegową jako kondensacyjne, sprężarkowe osuszacze powietrza.

8. Badania dla klimatyzatorów dachowych (tzw. roof-top):

Badania zgodnie z normą EN 17625:2021-01 obejmują urządzenia/jednostki dachowe zapewniające ogrzewanie i/lub chłodzenie pomieszczeń w zastosowaniach zapewniających komfort, typu powietrze-powietrze, a także jednostki typy woda (solanka)-powietrze, napędzane sprężarką (sprężarkami) elektryczną, które mogą być wyposażone w dodatkową grzałkę elektryczną  lub spalanie paliwa kopalnego. Badania akredytowane obejmują również urządzenia dachowe posiadające funkcje, takie jak free-cooling i odzysk ciepła.

Podczas badań określane są m.in. wartości SEER i SEERon, współczynniki efektywności SCOP, SCOPon i SCOPnet w warunkach obciążenia częściowego w celu określenia sezonowej efektywności energetycznej ηs,c i ηs,h, wartości wydajności, EER i COP w trybie aktywnym w warunkach częściowego obciążenia oraz pobór mocy w trybach nieaktywnych (wyłączenia termostatu, trybie czuwania, trybie wyłączenia i trybie grzałki karteru).

Słowa kluczowe:

Sprężarki, Chłodzenie, Urządzenia chłodnicze, Definicje, Wentylatory, Wymienniki ciepła, Pompy ciepła, Grzejniki, Pompy cieczy, Pomiary, Wydajność, Chłodnictwo, Chłodnice, Dachy, Systemy ogrzewania pomieszczeń, Badania, Wentylatory, EcoDesign, Ekoprojekt, Badania akustyczne, drgania,

Literatura:

 1. https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/industrial-fans_en
 2. https://sklep.pkn.pl/pn-en-16764-2016-06e.html
 3. https://sklep.pkn.pl/pn-en-14276-1-2020-07e.html
 • Badanie i ocena
 • Szkolenia i kompetencje
 • Certyfikacja
 • Inspekcja i nadzór
 • Zamów usługę
 • Nowości
 • O nas
 • Kontakt